Brooke LeBlanc Senior 2016Mary Caroline Senior 2018